Web dizajn

Web stránky, portály, e-shopy, online systémy na mieru...

Účtovníctvo

Služby a odborné poradenstvo v oblasti účtovníctva.

Ekonomické služby & poradenstvo
Jane Helf

Mgr. Lucia Strechová

Zaoberá sa kompletným spracovaním účtovníctva a správou agendy malým a stredným firmám.

Peňažný denník

Peňažný denník je chronologické sledovanie pohybu peňažných prostriedkov členené na príjmy ovplyvňujúce základ dane (napr. predaj tovaru, predaj služieb), príjmy neovplyvňujúce základ dane (napr. vklad hotovosti, vklad podnikateľa, DPH pri predaji) a na výdavky ovplyvňujúce základ dane (napr. nákup tovaru, nákup služieb, nákup spotrebného materiálu) a výdavky neovplyvňujúce základ dane ( napr. nákup hmotného investičného majetku, výber hotovosti, reprezentačné náklady, DPH pri nákupe, osobná spotreba).

Daňové priznanie k DPH

Daňové priznanie k DPH spracovávame podľa registrácie klienta (teda podľa toho, či je registrovaný ako mesačný alebo kvartálny platiteľ DPH – daňový subjekt je povinný podať žiadosť o registráciu k DPH ak jeho obrat za posledných po sebe idúcich 12 mesiacov dosiahol výšku 49790 €, najneskôr do 20teho dňa nasledujúceho mesiaca po dosiahnutí tohto obratu. Ak v predchádzajúcom zdaňovacom období dosiahol obrat do výšky 331 939 €, môže byť kvartálnym platiteľom DPH, ak vyšší stáva sa mesačným platiteľom DPH.

Ďalej poskytujeme našim klientom:

  • daňové priznanie fyzických osôb typu A a B
  • ročné výkazy – t. j. výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch
  • inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku, jeho evidenciu a odpisovanie

Vedenie hlavnej knihy

V hlavnej knihe sú všetky zápisy zoradené z hľadiska priradenia k jednotlivým účtom, teda z hľadiska vecného.

Účtovný denník

V účtovnom denníku sú všetky účtovné prípady zoradené z časového hľadiska, teda chronologicky.

Kniha vyšlých a odoslaných faktúr

V týchto knihách sú vedené všetky došlé a odoslané faktúry usporiadané z hľadiska jednotlivých odberateľov, dodávateľov, splatnosti, dátumu vystavenia.

Saldokonto

Saldokonto predstavuje účtovný prehľad o jednotlivých pohľadávkach a záväzkoch spoločnosti.

Ročná účtovná závierka a uzávierka

Ročná účtovná závierka a uzávierka zahŕňa vypracovanie Súvahy a Výkazu ziskov a strát za príslušné zdaňovacie obdobie a poznámky k účtovnej závierke. Našim klientom rovnako zasielame fotokópiu ročnej účtovnej závierky a uzávierky do Obchodného registra SR.

Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

Našim klientom vypracujeme kompletné podvojné účtovníctvo, súčasťou je aj daňové priznanie obsahujúce všetky požadované prílohy a zostavy.

Dobre a bezchybne vypracované daňové priznanie je tým najlepším základom pre Vaše pohodové podnikanie. V prípade, že sa rozhodnete využiť našu službu – Vypracovanie daňového priznania, radi Vám zabezpečíme jeho kompletné vypracovanie vrátane všetkých potrebných príloh a dodatkov potrebných k jeho úspešnému odovzdaniu.

Neoddeliteľnou súčasťou vypracovania daňového priznania samostatne zárobkovo činných osôb sú aj vyžadované prílohy, konkrétne Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch.

Aj v prípade, že ste v priebehu roka menili Vaše zamestnanie a nepožiadali ste v stanovenom termíne Vášho súčasneho zamestávateľa o Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti, ste zo zákona povinný vypracovať si Daňové priznanie sami. Túto službu Vám rovnako radi rýchlo a bezproblémovo vieme zabezpečiť.

V prípade, že spadáte do skupiny, kde Vám vzniká nárok na zamestnaneckú prémiu, na túto skutočnosť Vás vopred upozorníme a požiadame daňový úrad o jej vyplatenie.

Pokiaľ nie ste samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) a za predchádzajúce zdaňovacie obdobie ste mali iné príjmy (z prenájmu nehnuteľnosti, z kapitálového majetktu a podobne), rovnako ste povinný podať daňové priznanie v príslušnom termíne.

Všeobecne záväzných termínov odovzdania daňového priznania je 31. marec nasledujúceho roka po ukončení zdaňovacieho obdobia. Neodovzdanie daňového priznania v tomto termíne je sankcionované každým dňom príslušnou sadzbou.

Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

  • daň z príjmov právnických osôb / s.r.o., akciové spoločnosti/
  • daň z príjmov fyzických osôb / samostatne zárobkovo činná osoba, príjmy z prenájmu, iné príjmy, príjmy z kapitálového majetku, príjmy zo závislej činnosti
  • Daňové priznanie k DPH
  • Súhrnné hlásenie k DPH
  • Daň z nehnuteľnosti
  • Daň z motorových vozidiel
  • Vyúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb

Ekonomické poradenstvo zahŕňa konzultáciu s klientom týkajúcu sa priebežných zmien v jednotlivých zákonoch a ich možný dopad na nimi vykonávanú činnosť, ako aj iné účtovné poradenstvo potrebné na bezproblémové vykonávanie jeho činnosti z hľadiska daňových a účtovných zákonov. Posudzujeme jednotlivé doklady aj z hľadiska daňového. Na požiadanie klienta vypracujeme internú smernicu na vedenie účtovníctva. Ďalej poskytujeme priebežné výstupné zostavy potrebné napr. pri žiadosti klienta o úver alebo leasing.

V zmysle dohody s klientom poskytujeme aj tzv. prípravné práce potrebné k zaúčtovaniu jednotlivých dokladov ako vypísanie príjmových, resp. výdavkových pokladničných dokladov, ich nalepenie, časové zoradenie, teda celkovú kompletizáciu, zoradenie faktúr, výpisov z účtu, priradenie a kompletizácia platieb platobnými kartami, zakladanie písomností.

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte a kontaktujte nás.

Kontaktné údaje